Algemene voorwaarden

Begeleidingsovereenkomst

Na het intakegesprek worden de afspraken vastgelegd in een begeleidingsovereenkomst die ondertekend wordt door de gezaghebbende ouders en door de orthopedagoog van Praktijk Borging.

Beroepsethiek

Wij houden ons aan de beroepscode, opgesteld in 2014 door de Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen (NVO). De beroepscode geeft gedragsregels voor het professioneel handelen van de beroepsgroep. Dit betekent onder andere dat Praktijk Borging professioneel handelt met respect voor de zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en gelijkwaardigheid van de zorgvrager.

Privacy

In de privacy verklaring staat het gehanteerde privacy beleid beschreven.

Afspraken

De begeleiding vindt plaats in de thuissituatie van de zorgvrager.

Een afspraak die minimaal 24 uur van te voren wordt afgezegd kan kosteloos worden geannuleerd. Bij annulering binnen 24 uur voor de afspraak worden de kosten in rekening gebracht.

Wanneer Praktijk Borging de afspraak af moet zeggen, vervalt de verplichting van de zorgvrager tot betaling.

De zorgvrager ontvangt een maandfactuur per e-mail. Alle facturen dienen binnen 14 dagen na verzending te worden voldaan, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

In de uitzonderlijke situatie waar er sprake is dat Praktijk Borging de uitvoering van de werkzaamheden moet stoppen, behoudt Praktijk Borging het recht op vergoeding tot het tijdstip waarop de werkzaamheden zijn uitgevoerd.

Praktijk Borging behoudt het recht de begeleiding te alle tijde te beëindigen mits daar een dringende reden voor is. Redenen kunnen bijvoorbeeld zijn het niet nakomen van de algemeen gangbare omgangsvormen of een veranderde hulpvraag die Praktijk Borging niet kan beantwoorden.

Klachten

Praktijk Borging streeft ernaar u zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Toch kan het voorkomen dat er iets in de werkwijze of de communicatie met Praktijk Borging niet loopt zoals u wenst. Dan kunt u een klacht indienen. De procedure is als volgt:

De zorgvrager meldt de klacht mondeling bij de orthopedagoog van Praktijk Borging. Samen proberen we de klacht te verhelpen.

Lukt het niet gezamenlijk tot een oplossing te komen, dan kan met behulp van een externe deskundige gezocht worden naar een oplossing.

Als er geen oplossing gevonden wordt, wordt de zorgvrager geadviseerd een klacht in te dienen bij de beroepsvereniging (NVO ) of bij het Regionale Tuchtcollege BIG.

Een klacht ontslaat de zorgvrager niet van betalingsverplichting.